National Register Nomination:  Lynchburg Hospital, Lynchburg