National Register Nomination:  Lynch's Brickyard House, Lynchburg