National Register Nomination:  Yates Tavern, Pittsylvania County