National Register Nomination:  Chatham, Pittsylvania County